20140816

ඉන්දියානු Water Colour චිත්‍ර ශිල්පීන්

තාරේ zසමීන් පර් චිත්‍රපටියේ
අවසාන දර්ශනයෙහි
අමීර් ඛාන් අඳින චිත්‍රය
සමීර් මොන්ඩල් නම්
ඉන්දියානු චිත්‍ර ශිල්පියාගේ නිර්මාණයකි
taare-zamin-par-painting

Sanjay Bhattacharya

Prafull Sawant
riverscape-painting 

Rajkumar Sthabathy

Ananta Mandal

Vikrant Shitole

Bijay Biswaal
Indian watercolor paintings

Indian watercolor galleryVijay 

Achrekar

Milind Mulick
river-painting-india 
Paresh Maity
indian-watercolor-art 
Ramesh Jhawar
indian-artists 
Sanjay Kamble
indian-paintings 

watercolor-painting-dove 

Amit Kapoor
indian-watercolor 
Abdul Salim
water-painting 

hut-painting

Source
http://fineartblogger.com/indian-watercolor-paintings/

No comments:

Post a Comment