20150228

වසන්ත Srinath Kurukulasuriya


    ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රකථා ක්ෂේත්‍රයේත්
වෙළඳ ප්‍රචාරණ ක්ෂේත්‍රයේත් නම රැන්දූ
වසන්ත ශ්‍රීනාත් අද ඕස්ට්‍රෙලියාවේ වෙසෙයි.