20150707

වෙබ් චිත්‍රකතා අඳින්න.ඔබට චිත්‍රකතා අඳින්නට හැකි නම්
ලොව පුරා පාඨකයන්ට කියවන්නට
නොමිලේ අන්තර්ජාලයෙහි පළ කරන්න.
ඔබේ කතාව කොටු කිහිපයක් විය හැකියි.
පිටු කිහිපයක් විය හැකියි.
 


 මිතුරන් සමග විනෝද වීමෙන් පසුව
බොහෝ විට ඇතිවෙන කලකිරීම හා වෙහෙස
ඉතා කෙටියෙන් නිරූපණය කෙරෙන
පහත දැක්වෙන කතාව බලන්න.

පළමුව කතා වලට
පුළුල් පාඨක පිරිසක් ඇති කරගැනීමට උත්සුක වී 
නිතර චිත්‍රකතා පළ කරන්න.

ඔබේ චිත්‍රකතා SHARE කරන්න.


 


ඔබේ නිර්මාණ ජනප්‍රිය වන විට
චිත්‍රකතා කියවන රසිකයන්ගෙන්
මුදල් වලින් උපකාර ලබාගන්නටද,
මුදල් අය කොට
කියවන්නට දීමටද පහසුකම් ඇත
.

මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසී
පළ කර ඇති නිර්මාණ කියවා අදහසක් ගන්න.

 
 ලොව පුරා සිංහල පාඨකයන්ට කියවන්නට
ඔබේ චිත්‍රකතා සිංහලෙන් වුව පළ කළ හැකිය.

ඔබේ චිත්‍රකතාව
ලංකාවෙහි ප්‍රචලිත ස්වරූපයෙන් ඇඳීම
අවශ්‍ය නොවේ.

නිශ්චිත පළලකින් යුතුව
ඉතා දීර්ඝව පහළට ඇඳිය හැක.

කොටස් වශයෙන්ද පළකළ හැක. 


General FAQOther than having access to awesome comics at your fingertips, Tapastic readers are directly shaping the future of comics by choosing and supporting the next big stars today.

Give moral support
 • Subscribe, Comment, Like, and Share. Each comic episode takes many hours, if not days or weeks, to create. Small actions translate to appreciation and encouragement for creators.
Buy premium experience
 • Great for creators working project by project. Tapastic Premium is a storefront where creators sell their digital comics of exceptional quality directly to their fans.
Support your favorite creator
 • Great for current projects. Tapastic readers can directly support their favorite creators and receive rewards.
Give ad revenue
 • Great for free content. Tapastic creators can earn money from ads when readers view episodes. Anyone can help creators by just reading and spreading the word about comics on Tapastic.


Creators are the foundation of Tapastic. Therefore, everything begins with providing a free self-publishing platform for comic creators.

Easy self-publishing
Creators can upload and share their comics with the world in less than two minutes. No technical expertise needed. No software to update or maintain.

Get discovered
Tapastic is one of the largest, fastest-growing comic communities in the world. In addition to our website, we have mobile apps available for download on iOS and Android devices allowing readers to easily view comics anytime and anywhere.

Content monetization
We help creators make money off of their online comic series. We understand that every creator has difference preferences, and hence, we have monetization options that fit creator needs. Learn more about our 3 Programs: Premium, Support, and Ad Revenue.

Awesome features
We focus on tools to help creators grow their readership. For example, we have:
 • Notifications - Automatic email and push notification for new episodes and comments.
 • Analytics - Graphs and charts to visualize comic series performance.
 • Recommendations - Allow readers to stumble upon similar comics.
 • SoundCloud Integration - Add music to spice up reading experience.
 • Schedule Later - Schedule comics to publish on a future date.
There are many more features that our creators love and enjoy.
Keep all rights
Tapastic does not claim any ownership rights to creators’ content. We are not a publisher, but a self-publishing platform.

Dedicated team
Artist / Banker / Designer / Engineer / Entrepreneur / Writer. We have specialists from different industries with just one thing in common - LOVE FOR COMICS. We are dedicated to building Tapastic into something our creators fall deeper in love with.
Check out our Team Page.Tapastic does not claim any ownership rights to creators’ content. We are not a publisher, but a self-publishing platform for comic creators.
Learn more: Terms of Service.Mobile comics are comics that have been created to be readable on mobile devices (smartphones and tablets). By using big legible fonts, large images, and vertical panels, creators can make their comics much easier to read on mobile screens. You can learn more about creating comics for mobile devices by reading this comic. You can also download our Android App or our iOS App to see examples.


What is my Account Balance?
Prior to purchasing or supporting, you must add funds to your account balance via a credit card or Paypal transaction. We require a minimum of $10 per transaction. This helps us vastly minimize transaction fees, allowing us to pass on more of your support dollars directly to creators!
 • Think of it like a gift certificate. Load it up before spending. 
 •  

How do support payments work?
Supporters can give a creator anything between $1 to $999 per month. The support amount you set will be deducted from your account balance each month, on the same day you originally began supporting the creator.
For example: On January 6th, you give $1 to a creator. On February 6th, another $1 will automatically be given to the creator.


How does Auto-Reload work?
Auto-reload ensures uninterrupted support for creators by automatically refilling your account balance whenever it reaches zero. By default, the last amount of credit you loaded will be auto-reloaded next time, but you can set a custom amount in your Account settings. Auto-reload is optional and may be turned off, but is highly encouraged.


What payment methods are accepted?
We accept most major credit cards or Paypal. No other payment method is accepted at this time. Paypal charges will appear as Tapas Learning.


Is my credit card information safe?
Tapastic has chosen to use Stripe (http://stripe.com/) and PayPal (http://www.paypal.com) to power our payments. Both companies are highly reputable services that process billions of dollars a year for thousands of companies worldwide.


Which currencies are accepted?
We accept most currencies, though our support amounts and prices are shown in USD.


How do I edit my credit card information?
Payment details and information can be edited on your Account page once you have supported a creator.


Cancellation / Pausing / Resuming Support
If you no longer wish to support a creator on Tapastic, you can pause future payments at any time on your Account page. You'll keep any rewards you've earned as well as progress towards future Milestones, and you can resume support at any time. Pausing or resuming support is not currently available via our mobile website or apps.


Withdrawals / Refunds
You may withdraw any remaining amount in your account balance by emailing hello@tapastic.com. You can't withdraw FREE CREDITS given to you.
 • We provide 100% refund for our Premium section. If you don't enjoy it, then we don't want you to pay for it. This is an honor code between the creators and the readers.
 • Once you support a creator and your support amount is deducted from your account balance, you can not take it back. Hence, there are no refunds for credit already given to creators. You can only withdraw the amount remaining in your account balance.


No, we are an open platform. Think Youtube, but for comic creators. We provide creators with tools to easily publish and share their comics. By uploading comics here, creators retain ownership rights to their content.

No comments:

Post a Comment